Atgal į duomenis ir privatumą

Privatumo politika

Privatumo politika įsidarbinant naudojantis „Teamtailor“

Įdarbinimo apdorojimo ir samdos proceso supaprastinimo paslauga (toliau „Paslauga“) teikiama „Teamtailor“ Digiklase.lt vardu (toliau „Administratorius“, „mes“, „mums“ ir t. t.). Svarbu, kad Paslauga besinaudojantys asmenys (toliau „Vartotojai“) jaustųsi saugūs bei būtų informuojami, kaip apdorojame Vartotojo asmeninius duomenis įdarbinimo proceso metu. Siekiame išlaikyti aukščiausiai įmanomą asmeninių duomenų apsaugos standartą. Apdorojame, tvarkome, naudojame ir saugome Vartotojo asmeninius duomenis pagal šią Privatumo politiką (toliau „Privatumo politika“).

1. Bendroji dalis

Esame administratorius pagal dabartinius privatumo teisinių aktų reikalavimus. Vartotojo asmeninius duomenis apdorojame, siekdami tvarkyti ir palengvinti darbuotojų įdarbinimą mūsų verslui.

2. Asmeninių duomenų rinkimas

Esame atsakingi už asmeninių duomenų apdorojimą, kuriuos Vartotojai teikia šia paslaugai ar asmeninius duomenis, kuriuos renkame kitais būdais dėl šios Paslaugos.

Kada ir kaip renkame asmeninius duomenis
Renkame asmeninius duomenis apie juos iš Vartotojų, kai jie;

  • teikia prašymą šia Paslauga ar kitaip, pridedant asmeninius duomenis apie juos asmeniškai ar naudojantis trečiosios šalies šaltiniu, tokiu kaip „Facebook“ ar „LinkedIn“; bei
  • naudojasi šia Paslauga susisiekti su mūsų personalu, pridedant asmeninius duomenis apie juos asmeniškai ar naudojantis trečiosios šalies šaltiniu, tokiu kaip „Facebook“ ar „LinkedIn“.
  • teikia identifikuojamus duomenis pokalbio metu (teikiama tinklapiu, kuriuo naudojasi paslauga) ir tokie duomenys yra aktualūs prašymo teikimo procedūrai;

Renkame duomenis iš trečiųjų šalių, tokių kaip „Facebook“, „Linkedin“ ir kitais viešaisiais šaltiniais. Tai vadinama kaip „Personalo paieška“ ir ji gali būti vykdoma mūsų darbuotojų ar automatiškai.

Kai kuriais atvejais, esantys darbuotojai gali teikti rekomendacijas apie potencialius pareiškėjus. Tokie darbuotojai pridės asmeninius duomenis apie tokius potencialius pareiškėjus. Tais atvejais, kai tai daroma, potencialusis pareiškėjas laikomas Vartotoju šios Privatumo politikos kontekstu ir jis bus informuojamas apie tokį apdorojimą.

Renkamų ir apdorojamų asmeninių duomenų tipai
Asmeninių duomenų kategorijos, kurie renkami šia Paslauga gali būti naudojami nustatyti fizinius asmenis iš jų vardų ir pavardžių, el. pašto adresų, nuotraukų ir vaizdo įrašų, informacijos iš „Facebook“ ir „LinkedIn“ paskyrų, atsakymų į klausimus, užduotus įdarbinimo metu, titulus, švietimą ir kitą informaciją, kurią Vartotojas ar kiti asmenys pateikė naudojantis Paslauga. Renkami ir apdorojami tik įdarbinimo procedūrai aktualūs duomenys.

Apdorojimo paskirtis ir teisėtumas
Asmeninių duomenų rinkimo ir apdorojimo paskirtis - valdyti personalo atrankos procesą. Asmeninių duomenų teisėtumas yra mūsų teisėtas interesas supaprastinti ir palengvinti personalo atranką.

Asmeniniai duomenys, kurie apdorojami dėl bendrosios analizės ar rinkos paieškos, visada bus neidentifikuojami. Tokie asmeniniai duomenys negali būti naudojami nustatyti konkretaus Vartotojo tapatybės. Todėl tokie duomenys nelaikomi asmeniniais duomenimis.

Duomenų subjekto sutikimas
Vartotojas sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų apdorojami Administratoriaus atrankos proceso valdymui. Vartotojai sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų renkami naudojantis paslauga, kai Vartotojai;

  • teikia prašymą dėl Paslaugos, pridedant asmeninius duomenis apie juos asmeniškai
    ar naudojantis trečiosios šalies šaltiniu, tokiu kaip „Facebook“ ar „LinkedIn“ ir kuriuos Administratorius gali naudoti išoriniams personalo paieškos įrankiams pridėti papildomą informaciją; ir
  • kai jie naudojasi Paslauga prisijungti prie Administratoriaus personalo atrankos skyriaus, pridedant asmeninius duomenis apie save asmeniškai ar naudojantis trečiosios šalies šaltiniu, tokiu kaip „Facebook“ ar „LinkedIn“.

Vartotojas taip pat sutinka leisti Administratoriui rinkti viešai prieinamus duomenis apie Vartotoją ir renka juos personalo atrankos tikslais.

Vartotojas sutinka, kad asmeniniai duomenys būtų renkami pagal anksčiau nurodytas nuostatas a) ir b) bus apdorojami pagal anksčiau nurodytus skirsnius Saugojimas ir perduodami bei Kiek laiko bus apdorojami asmeniniai duomenys.

Vartotojas turi teisę atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu, kreipdamasis į Administratorių 9 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Naudojantis šia teise, tai gali reikšti, kad Vartotojas negali teikti prašymo dėl konkretaus darbo ar kitaip naudotis Paslauga.

Saugojimas ir perdavimai
Asmeniniai duomenys, surinkti naudojantis Paslauga, saugomi ir apdorojami EU/EEA, tokia trečioji šalis, kuri Europos Komisijos laikoma, kaip taikanti reikiamą apsaugos lygį ar apdorojama tokių tiekėjų, kurie sudarė įpareigojančias sutartis, kurios visiškai atitinka trečiųjų šalių perdavimo teisėtumą (toliau „Privatumo apsauga“) ar kitiems duomenims, kai taikomos reikiamos apsauginės priemonės, kad būtų apsaugotos duomenų subjektų teisės, kurių duomenys perduodami. Norint gauti dokumentaciją dėl tokių atitinkamų apsauginių priemonių, susisiekite su mumis 10 skirsnyje nurodytais Kontaktiniais duomenimis.

Kiek laiko bus apdorojami asmeniniai duomenys
Jei Vartotojas neprieštarauja raštu dėl jo asmeninių duomenų apdorojimo, asmeniniai duomenys bus saugomi ir apdorojami mūsų, kiek laikysime būtina dėl anksčiau nurodytų tikslų. Įsidėmėkite, kad pareiškėjas (Vartotojas) gali domėtis būsimąja personalo atranka ir šiam tikslui galime saugoti Vartotojų asmeninius duomenis, kol jie nebebus vertinti potencialiems personalo atrankos procedūroms. Jei jūs kaip Vartotojas nenorite, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų apdorojami šiam tikslui (būsimajai personalo atranka), prašome susisiekti su mumis, naudojantis 10 skirsnyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

3. Vartotojų teisės

Vartotojai turi teisę teikti užklausą dėl informacijos apie asmeninius duomenis, kuriuos apdorojame, pranešdami raštu, naudojantis 10 skirsnyje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Vartotojai turi teisę gauti vieną (1) apdorotų asmeninių duomenų kopija, kurie priklauso jiems be jokio mokesčio. Jei reikalaujama daugiau kopijų, Administratorius turi teisę nustatyti priimtiną mokestį remiantis administracinėmis tokio poreikio išlaidomis.

Vartotojai turi teisę, jei reikia, tikslinti netikslius asmeninius duomenis, sietinus su tuo Vartotoju, teikiant prašymą raštu, naudojantis 10 skirsnyje pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Vartotojas turi teisę reikalauti šalinti ar riboti apdorojimą bei turi teisę prieštarauti apdorojimui. laikantis teisinio intereso tam tikromis aplinkybėmis.

Vartotojas turi teisę atšaukti apdorojimo sutikimą, kurį suteikė Vartotojas Administratoriui. Tačiau, naudojantis šia teise, tai gali reikšti, kad Vartotojas negali teikti prašymo dėl konkretaus darbo ar kitaip naudotis Paslauga.

Vartotojas tam tikromis aplinkybėmis turi teisę perkelti duomenis, tai reiškia teisę gauti asmeninius duomenis ir perduoti juo kitam administratoriui, kol tai neturi neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Vartotojas turi teisę teikti skundą priežiūros administracijai dėl su juo susijusių asmeninių duomenų apdorojimo, jei Vartotojas mano, kad asmeninių duomenų apdorojimas pažeidžia privatumo teisės teisinę bazę.

4. Saugumas

Teikiame prioritetą asmens vientisumui ir todėl aktyviai dirbame, kad Vartotojų asmeniniai duomenys būtų apdorojami ypač rūpestingai. Imamės priemonių, kurių galima tikėtis, kad Vartotojų ir kitų asmenų asmeniniai duomenys būtų apdorojami saugiai ir pagal šios Privatumo politikos ir GDPR reglamento reikalavimus.

Tačiau informacijos perdavimas internetu ir mobiliaisiais tinklais negali būti vykdomas be rizikos, todėl visos perdavimo operacijos atliekamos duomenis perduodančio asmens rizika. Svarbu, kad Vartotojai taip pat prisiimtų atsakomybę užtikrinti, kad duomenys būtų apsaugoti. Vartotojo atsakomybė, kad jų prisijungimo duomenys būtų slapti.

5. Asmeninių duomenų perdavimas trečiajai šaliai

Neparduosime ar kitaip neperduosime Vartotojų asmeninių duomenų trečiajai šaliai.

Galime perduoti Vartotojų asmeninius duomenis;

  • savo rangovams ir subrangovams, veikiančiais, kaip mūsų Apdorotojais ir pagalbiniai apdorotojai pagal mūsų nurodymus Paslaugai teikti;
  • institucijoms ar teisiniams konsultantams, kai įtariama nusikalstoma veika ar netinkamas elgesys; ir
  • institucijoms, teisiniams konsultatams ar kitoms šalims, jei privalome tai atlikti pagal teisės ir institucijos įsakymus.

Vartotojų asmeninius duomenis trečiosioms šalims perduosime, jei jais pasitikime. Rūpestingai renkamės partnerius, siekdami užtikrinti, kad Vartotojo asmeniniai duomenys būtų apdorojami pagal dabartinius privatumo teisinius reikalavimus. Bendradarbiaujame su šiomis asmeninių duomenų apdorotojų kategorijomis; „Teamtailor“, kurie teikia Paslaugą, serverio ir prieglobos bendrovės, el. pašto nuorodos bendrovės, vaizdo įrašų apdorojimo bendrovės, informacijos personalo atrankos bendrovės, analitinių paslaugų bendrovės ir kitos bendrovės dėl Paslaugos teikimo.

6. Sudėtiniai duomenys (neidentifikuojami asmeniniai duomenys)

Galime bendrinti sudėtinius duomenis su trečiosiomis šalimis. Sudėtiniai duomenys tokiais atvejais buvo surinkti iš informacijos, surinktos naudojantis Paslauga ir ją gali pvz. sudaryti interneto srauto statistiniai ar Paslaugos naudojimo geologinės vietovės duomenys. Sudėtiniuose duomenyse nėra jokios informacijos, kuri gali būti naudojama nustatyti asmens tapatybę ir todėl ji nelaikoma asmeniniais duomenimis.

7. Slapukai

Kai Vartotojai naudojasi Paslauga, informacija apie naudojimą gali būti saugomi kaip slapukai. Slapukai yra pasyvios tekstinės rinkmenos saugomos Vartotojo įrenginio, tokiuose kaip kompiuteris, mobiliojo telefono ar planšetė, interneto naršyklėje, naudojantis paslauga. Naudojame slapukus pagerinti Vartotojo naudojimasi Paslauga ir rinkti informaciją apie statistinius duomenis apie Paslaugos naudojimą. Tai atliekama apsaugoti, palaikyti ir pagerinti Paslaugą. Informacija, kuri renkama slapukais, gali kai kuriais atvejais gali būti asmeniniais duomenimis ir tokiais atvejais reglamentuojama mūsųSlapukų politika.

Vartotojai gali bet kuriuo metu išjungti slapukų naudojimą pakeičiant vietinius įrenginių parametrus. Išjungus slapukus, tai gali paveikti naudojimosi Paslauga patirtį, pvz.: išjungti kai kurias Paslaugos funkcijas.

8. Pataisos

Turime teisę bet kuriuo metu keisti ar papildyti Privatumo politiką. Naujausia privatumo politikos versija visada bus prieinama naudojantis Paslauga. Naujoji versija laikoma perduota Vartotojams, kai Vartotojas gavo el. pašto laiką, kuriame Vartotojas informuojamas apie naujausią versiją (naudojantis Vartotojo nurodytu el. pašto adresu, sietinu su Paslaugos naudojimu) arba kai Vartotojas informuojamas kitaip apie naują Privatumo politiką.

9. Kontaktai

Dėl klausimų, tolesnės informacijos apie asmeninių duomenų apdorojimą ar norint kreiptis į mus kitais klausimais, prašome naudotis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis; Digiklase.lt silvestras@digiklase.lt

Jau dirbate Digiklase.lt?

Prisijunk ir kartu ieškokime bei raskime jums naują kolegą (-ę).

Teamtailor

Karjeros tinklapis „Teamtailor“